Overweging

 

Het katholiek geloof biedt in de zoektocht naar samenleven een origineel uitgangspunt, namelijk: de overtuiging dat alle mensen samen met God op tocht zijn, naar een individuele en gezamenlijke toekomst.

Op deze pagina willen wij onze gedachten laten gaan over diverse geloof – en levensvragen.

Is Jezus werkelijk uit de dood opgestaan?

Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. (1 Kor.15,14-150.

Met deze woorden maakt de apostel Paulus heel drastisch duidelijk welke betekenis het geloof in de opstanding van Jezus Christus heeft voor de christelijke boodschap als geheel.

Het is de basis van de blijde boodschap.

Het christelijk geloof staat of valt met de waarheid van dit getuigenis. Zonder deze waarheid is het christelijk geloof zelf dood! Dan is Jezus niet meer als een van de vele religieuze figuren, die in zijn opzet gefaald heeft. Hij zet nog aan tot nadenken, maar zijn boodschap reikt niet verder dan menselijk gezag, waar ik het mee eens of oneens kan zijn.

Alleen wanneer Jezus opgestaan is, is iets echt nieuws gebeurd wat de situatie van de mens verandert.  Dus deze eerste vraag is belangrijk en moet gesteld worden. Is het een historische gebeurtenis, wat is er volgend de getuigen gebeurd. Het blijkt voor de getuigen uit het Nieuwe testament niet zo eenvoudig om te beschrijven. Het lijkt meer en anders dan alleen maar het tot leven komen van een dode mens. Trouwens als het alleen maar ging om een tot leven gebracht lijk, was het voor ons uiteindelijk van geen enkel belang. Dan zou het lijken op het reanimeren van een klinisch doden, waarvan het definitief overlijden tijdelijk is uitgesteld. Dan zou de opstanding van Jezus lijken op de opwekking van de jongeman van Naïm (Luc.7,11-17), de dochter van Jaïrus (Mar.5,22…43) of  van Lazarus (Joh.11,1-44).

De getuigen uit het Nieuwe testament laten er geen twijfel over bestaan dat er iets heel anders aan de hand is bij de opstanding van de Mensenzoon. Jezus opstanding was het openbreken tot een heel nieuw soort leven, een leven dat niet langer aan de wet van sterven was onderworpen. Het was een leven dat een nieuwe dimensie in het mens-zijn heeft geopend. Darwin zou spreken over een “mutatiesprong”, maar het is nog meer dan dat. Jezus opstanding gaat ieder mens aan, omdat het een universeel gebeuren is, het opent een nieuwe dimensie van het menselijk bestaan. Jezus is niet naar een normaal menselijk leven teruggekeerd, maar een ander soort menselijk zijn. Hij kwam door gesloten deuren, maar was geen geest want hij at vis en brood. De getuigen konden het niet ontkennen, Hij leeft. Jezus heeft met hun gesproken, zij hebben hem kunnen aanraken. Het was een aparte maar onbetwistbare ervaring. De Emmaüsgangers herkende hem pas tijdens het breken van het brood, Maria Magdalena herkende hem pas aan zijn stem, Hij verscheen aan de elf leerlingen, die mede daardoor onverschrokken getuigen werden en ons oproepen tot de volgende belijdenis:

Als uw mond belijdt dat Jesus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Wij worden lichamelijk gelijk aan Jezus en zullen God mogen zien.

Dus Ja: Jezus is werkelijk uit de dood opgestaan en hiermee ons mens zijn een nieuw perspectief gegeven. Een (toekomstig) samen zijn met Hem bij God onze Vader.