Nadere uitleg doopsel

Je kind wordt gedoopt !      

      

Jij bent een levend wonder, geboren uit Gods hand en uit onze liefde !

Eens was jij een eindeloos verlangen, een verre hoop, een onvoltooide wens.

Jij was de droom van geven en ontvangen, geheim van eenheid tussen God en Mens.

Proficiat!

De hele kerkgemeenschap viert met je mee.

Weet je nog….? 

Eens had je een droom, een droom over jouw kind.

Je droomde dat het gelukkig zou zijn en graag gezien.

Je droomde dat het de lieveling van de mensen zou zijn.

Je droomde dat God jouw kind in zijn grote Liefde zou koesteren.

Christenen willen graag, dat ook hun kinderen Jezus leren kennen.

Ze nemen ze op in de gemeenschap van christenen waartoe ze zelf behoren.

Daarom wordt een kind gedoopt

De Doopviering                                      

In het doopsel wil God mensen ontmoeten in woord en teken.

Dankgebed

God, onze Vader, Gij zijt de oorsprong van ons bestaan.

Wij danken U dat Gij ook ons kind uit uw liefde laat geboren worden en het aan ons toevertrouwt.

Naamgeving

Wij hebben voor jou de mooiste naam gekozen.

Deze naam schrijft God in de palm van zijn hand.

Wat een wonder ….

God roept je bij je naam !

Kruisteken

 

God zegene en beware je, mijn kind !

”Met deze woorden willen wij je een kruisje geven.

Het kruis: teken van Gods onbegrensde liefde voor ons.

Belofte van de ouders                    

We beloven voor jou een goede moeder en een lieve vader te zijn.

We willen je Jezus leren kennen door over Hem te vertellen en door onze manier van leven.

Belofte van Peter en Meter.

Ook wij, je peter en meter, hebben een taak tegenover jou.

In naam van de kerkgemeenschap willen wij je helpen groeien in geloof en alles doen voor jouw geluk.

Je mag rekenen op onze zorg en gebed.

Handoplegging 

We weten dat God voor jou zorgt.Jezus legde kinderen de handen op.Ook wij strekken onze handen boven je uit, zo vormen wij een beschermend dak boven je hoofd.

Geloofsbelijdenis                                     

Je kind laten dopen is het geleidelijk thuisbrengen in het geloof van de kerk.

Ik geloof in God die Vader is, Hij is de harteklop van ons bestaan: stem en stilte, geven en ontvangen.

Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Woord.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde is: hoop en vreugde, sterven en verrijzen.

Hij blijft aanwezig in Woord en Lichaam tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost, brood en vrede, danken en geven.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.

Doopsel                                  

Je wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je wordt gedoopt met water, levengevend water, verkwikkend, opbeurend, zuiverend water.

Je wordt herboren als kind van God.

Je behoort tot de gemeenschap van de Kerk.

 

Zalving                                           

Je wordt gezalfd met olie die je sterk en krachtig maakt.

Je wordt doordrongen van Gods Geest, de Geest die ook Jezus bezielde.

 

Doopkleed

Het feestkleed dat je vandaag draagt is een teken van je nieuwe leven als kind van God.

 

 

 Doopkaars.

Jezus is Licht voor de mensen.

Daarom nemen we Licht aan de paaskaars.

Wees ook jij licht en warmte voor de mensen om je heen.

 

Gebed om zegen

Wij bidden voor jou: Heer, onze God, geef dat ons kind goed en gezond mag opgroeien, dat het spoedig uw woord mag beluisteren en over U mag spreken, dat het mag zien met ogen vol liefde.

Beste Vader en Moeder                 

Een doopviering is geen eindpunt, maar een begin.

Leef dan samen als gelovigen.

Leer je kind God kennen.

Bid met je kind.

Bid samen met de andere gelovigen.

Zo zal je kind mogen ervaren, dat het gedragen wordt door God, de Bron van alle leven, de liefde die reikt tot over de dood heen.